Kecha Wacha LV3


Rare 8 Hvy Kecha Wacha Scrap 1
Rare 8 Hyper Kecha Scrap X 1
Rare 8 Kecha Fur 2
Rare 8 Kecha Leadbone 3
Rare 8 Hyper Kecha Pelt+ 3
Rare 8 Kecha Ripper 4
Rare 8 Kecha Auricle 4
Rare 8 Kecha Lash 5Kiranico © 2024