Giadrome LV3


Rare 8 Heavy Giaprey Scrap 1
Rare 8 Giadrome Piel 3
Rare 8 Giadrome Talon 4Kiranico © 2021