Kut-Ku Pick
This limited edition Yian Kut-Ku item has been popular since it went on the market.

Kut-Ku Thwap
The final form of the fabled Kut-Ku Pick. Only for those cuckoo for Kut-Ku items.

Kut-Ku Kaboom
== Ultimate Form == The coveted Ultimate Form of the Kut-Ku Pick.

A
B
C
D
E

Kut-Ku Pick LV1 100
+5%
◯―― Rare 2
Kut-Ku Pick LV2 110
+5%
◯―― Rare 2
Kut-Ku Pick LV3 130
+5%
◯◯― Rare 2
Kut-Ku Pick LV4 140
+10%
◯◯― Rare 2
Kut-Ku Pick LV5 170
+10%
◯◯◯ Rare 2
Kut-Ku Thwap LV6 190
+10%
◯◯◯ Rare 2
Kut-Ku Thwap LV7 230
+10%
◯◯◯ Rare 2
Kut-Ku Thwap LV8 270
+10%
◯◯◯ Rare 2
Kut-Ku Kaboom LV9 310
+10%
◯◯◯ Rare 2

Price Create Upgrade
Kut-Ku Pick LV1
Venom Monster LV1
1,500z
Key Giant Beak x1
Kut-Ku Pick LV2
Raven Torrent LV1
3,000z
Kut-Ku Pick LV3
4,500z
Kut-Ku Pick LV4
19,500z
Kut-Ku Pick LV5
21,000z
Kut-Ku Thwap LV6
22,500z
Kut-Ku Thwap LV7
24,000z
Kut-Ku Thwap LV8
25,500z
Kut-Ku Kaboom LV9
27,000z


Kiranico © 2020