Oreja larga Kut-Ku

Oreja ignífuga de un Kut-Ku. Un material flexible con el que hacer buenas armaduras.

Rare6 Capacidad x99 Vender 2,560z Yian Kut-Ku LV2

Monstruo
Alto Yian Kut-Ku Lagrimas x1 15%
Alto Yian Kut-Ku Romper cabeza x1 45%
Rango G Yian Kut-Ku Romper cabeza x2 30%
Alto Yian Kut-Ku Romper cabeza x2 15%

Arma
Hacha espada Hacha pico LV1 x3
Espadas dobles Kut-Ku gemelas LV4 x4
Glaive insecto Pica de Kut-Ku LV4 x2
Cornamusa Canción de Kut-Ku LV4 x2
Ballesta ligera Ira de Kut-Ku LV4 x2
Gran espada Hoja de obsidiana LV4 x2
Gran espada Decapitagallinas LV5 x2
Martillo Pico de Kut-Ku LV5 x4
Lanza Cruz cromática LV3 x2
Lanza Cuervo incesante LV3 x2
Arco Arco Kut-Ku LV3 x2
Hacha espada Zas LV3 x4
Hacha espada Hacha pico LV1 x2


Kiranico © 2020