Caparazón de Kut-Ku

El caparazón ignífugo de un Kut-Ku.

Rare4 Capacidad x99 Vender 345z Yian Kut-Ku LV1

Monstruo
Bajo Yian Kut-Ku Carveo cuerpo x1 35%
Bajo Yian Kut-Ku Captura x1 33%
Alto Yian Kut-Ku Captura x2 10%
Cazamiaunstruos
Bajo Yian Kut-Ku x1 20%Kiranico © 2020