Guardia

Habilidades que afectan a la probabilidad de mantenerte en tu posición al bloquear un ataque.


Guardia +2 +15 Aumenta mucho la probabilidad de mantener la posición al bloquear un ataque.
Guardia +1 +10 Aumenta la probabilidad de mantener la posición al bloquear un ataque.
Guardia -1 -10 Reduce la probabilidad de mantener la posición al bloquear un ataque.
Guardia +2 Guardia +1 Guardia -1
Gran espada
Espada larga × × ×
Espada escudo
Espadas dobles × × ×
Martillo × × ×
Cornamusa × × ×
Lanza
Lanza pistola
Hacha espada × × ×
Glaive insecto × × ×
Hacha cargada
Ballesta ligera × × ×
Ballesta pesada
Arco × × ×

Adornos


Armadura

Espadachin Artillero
Rare1
+2
60
◯◯―
+4
60
―――
Rare2
+2
70
―――
+3
+2
70
62
―――
◯◯―
+1
+1
62
70
◯――
◯◯―
+4
+4
62
70
―――
―――
+3
62
◯――
Rare3
-2
74
―――
-2
37
―――
-2
74
―――
-2
37
―――
+3
-2
74
74
―――
―――
-2
37
―――
+2
-2
74
74
―――
◯――
-2
37
◯――
+3
-2
74
74
―――
◯――
-2
37
◯――
Rare4
+3
+2
+2
+2
-4
124
116
116
110
98
―――
◯◯―
◯――
◯――
◯――
+4
+3
+2
-2
124
110
116
98
―――
―――
◯――
―――
+4
+2
+2
-2
116
116
124
98
―――
◯――
◯◯―
―――
+6
+4
+3
+2
120
124
110
116
―――
―――
―――
◯――
+6
+2
+2
+1
-1
120
116
110
124
98
―――
◯――
◯――
◯◯◯
◯――
Rare5
+3
+1
+1
122
126
130
◯――
―――
―――
+1
+1
63
65
―――
―――
+4
+3
+3
+2
122
126
130
120
―――
―――
―――
◯◯―
+3
+3
63
65
―――
―――
+3
+2
+2
+1
122
126
130
120
―――
◯――
◯――
◯――
+2
+2
63
65
◯――
◯――
+4
+3
+3
+2
120
126
130
122
―――
◯――
◯――
―――
+3
+3
63
65
◯――
◯――
+3
+3
+3
+1
120
126
130
122
◯――
◯――
◯――
◯――
+3
+3
63
65
◯――
◯――
Rare6
+3
+2
130
132
◯――
◯◯―
+2
+1
132
130
―――
―――
+3
+3
+3
130
126
130
―――
―――
◯◯―
+5
+4
+2
+2
126
130
130
132
―――
―――
―――
―――
+4
+3
+2
+2
132
130
126
130
―――
―――
―――
◯◯―
Rare7
+4
+3
+2
+2
-5
148
136
144
144
132
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
+3
-6
68
66
◯――
◯◯―
+3
+3
+3
+2
136
144
144
148
―――
―――
―――
―――
+3
68
―――
+5
+2
+2
+1
-5
136
144
144
148
132
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
+5
-4
68
66
―――
◯――
+3
+2
+1
+1
148
136
144
144
◯――
―――
◯◯―
◯◯―
+2
68
―――
+4
+4
+2
+2
144
144
136
148
―――
―――
―――
◯――
+2
68
―――
Rare8
+4
+4
+4
+3
+2
-4
140
146
144
142
148
126
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯――
◯◯―
+4
+4
+3
+3
+3
+1
-2
144
146
152
142
148
144
126
―――
―――
◯◯―
◯――
―――
◯◯◯
◯――
+5
+3
+3
+2
+2
-2
140
142
144
152
146
126
◯◯―
◯――
―――
◯――
◯◯―
―――
+7
+5
+4
+3
+3
+3
144
152
146
142
148
144
―――
―――
―――
◯――
◯――
◯――
+7
+4
+3
+2
+1
+1
-1
144
152
142
148
146
144
126
―――
◯――
◯――
◯◯―
◯◯◯
◯◯―
◯――
Rare9
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+2
166
164
158
160
170
170
160
―――
―――
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
―――
+4
+4
+2
100
99
97
―――
―――
―――
+4
+3
+3
+3
+3
+2
+1
+1
160
170
170
164
166
160
158
158
―――
◯◯―
◯◯―
◯――
◯――
◯――
◯◯―
―――
+3
+3
+2
100
99
97
◯――
◯――
◯――
+5
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
154
158
158
170
170
160
164
166
◯――
◯◯―
◯◯―
◯◯―
◯◯―
―――
◯◯―
◯――
+2
+2
+2
97
99
100
―――
◯◯―
◯――
+7
+4
+4
+3
+3
+3
+2
+2
+2
154
158
160
158
164
166
160
170
170
―――
◯――
―――
―――
◯◯―
◯◯―
―――
◯◯―
◯◯―
+3
+3
+2
100
99
97
◯◯―
◯◯―
―――
+4
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+2
+2
160
170
170
158
154
164
166
160
158
◯――
◯◯―
◯◯―
◯――
―――
◯◯◯
◯◯―
◯――
◯◯―
+3
+3
+2
100
99
97
◯◯―
◯◯◯
◯――
Rare10
+5
172
◯――
+3
172
◯――
+1
172
◯――
+3
172
◯――
+3
172
◯◯―
RareX
+3
160
―――
+3
160
―――
+3
160
―――
+3
160
―――
+3
160
―――


Kiranico © 2021