Kushala LV1


Rare 4 Kushala Daora Scrap 1
Rare 4 Daora Scale 2
Rare 4 Daora Shell 3
Rare 4 Daora Webbing 4
Rare 4 Daora Claw 4
Rare 4 Daora Horn 5
Rare 4 Daora Tail 5Kiranico © 2021