Grobowall
Ein Großschwert aus Kristall- bart-Uragaan-Teilen; füllt den Technikbalken schneller.

Grobowall Zeta
Die finale Version des Grobo- wall. Nur für Bezwinger des Kristallbart-Uragaan.

Grobowall-Diamant
- Perfekte Form - Schauet die höchste Entwicklungs- stufe des Grobowall!

A
B
C
D
E

Grobowall LV1 150
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV2 150
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV3 160
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV4 170
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV5 180
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV6 180
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV7 190
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV8 200
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall LV9 210
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall Zeta LV10 220
+5%
Def+10
――― Rare X
Grobowall Zeta LV11 300
+10%
Def+15
――― Rare X
Grobowall Zeta LV12 330
+10%
Def+15
――― Rare X
Grobowall Zeta LV13 350
+10%
Def+20
――― Rare X
Grobowall Zeta LV14 370
+10%
Def+20
――― Rare X
Grobowall-Diamant LV15 380
+10%
Def+25
――― Rare X

Price Create Upgrade
Grobowall LV1
3,450z
Grobowall LV2
6,900z
Grobowall LV3
10,350z
Grobowall LV4
13,800z
Grobowall LV5
17,250z
Grobowall LV6
20,700z
Grobowall LV7
24,150z
Grobowall LV8
27,600z
Grobowall LV9
31,050z
Grobowall Zeta LV10
34,500z
Grobowall Zeta LV11
37,950z
Grobowall Zeta LV12
41,400z
Grobowall Zeta LV13
44,850z
Grobowall Zeta LV14
48,300z
Grobowall-Diamant LV15
51,750z


Kiranico © 2021